وبسایت شخصی علیرضا هزاره زندگی کوتاهتر از آن است که زندگی نکنی ارزش لبخندی از مهم ترین افراد زندگیت قابل درک نیست تومیتوانی خوشبختی را در تک تک لحظه های زندگی پیدا کنی داستان ،رمان ، شعر ، گزیده مطالب ،سرگرمی و عکس پیامک ما جهت ارتباط: 5000241935 آدرس اینستاگرام ما: @a.r.hezareh نوشته علیرضا هزاره 23 ساله دیپلم تجربی کرج http://arhezareh.ir 2020-01-19T03:52:03+01:00 text/html 2020-01-05T05:38:41+01:00 arhezareh.ir علیرضا هزاره آخرین انسان http://arhezareh.ir/post/71 آرام آرام<div>&nbsp;به سمت پله ها می رفت&nbsp;</div><div>پرپیچ‌و خم&nbsp;</div><div>چراغ ها نوبت به نوبت چشمک می زدند</div><div>&nbsp;اما دنبالش بودند</div><div>&nbsp;او آخرین بود&nbsp;</div><div>نفس نفس می زد</div><div>&nbsp;در پشت سرش شکست</div><div>&nbsp;به عقب نگاه نمی کرد</div><div>&nbsp;فقط سریع شروع به حرکت کرد</div><div>&nbsp;پله ها را دو به دو پشت سر می گذاشت&nbsp;</div><div>صدای پایی از پشتش نمی آمد</div><div>&nbsp;خنده ای ترسناک تمام پله های را دربر گرفته بود&nbsp;</div><div>از بالا پله ها، لامپ ها در تاریکی مطلق فرو می رفتند</div><div>&nbsp;سیاهی زیر پایش را هم در بر گرفت&nbsp;</div><div>چیزی شبیه به مه اما سیاه&nbsp;</div><div>دیگر زانو هایش را هم نمی دید چه برسد به پله ها&nbsp;</div><div>نفس نفس می زد</div><div>&nbsp;عرق کرده بود&nbsp;</div><div>سعی می کرد سریع و سریع تر قدم بردارد</div><div>&nbsp;اما پله ها تمامی نداشتند&nbsp;</div><div>پایش به روی لبه پله ای لیز خورد</div><div>&nbsp;به زمین افتاد</div><div>&nbsp;وقتی خواست برخیزد&nbsp;</div><div>تاریکی او را در بر گرفت </div><div>.</div><div>لطفا به این متن نظر دهید</div><div>.</div><div>نویسنده : علیرضاهزاره&nbsp;</div> text/html 2019-12-29T05:21:05+01:00 arhezareh.ir علیرضا هزاره افکار کودکانه http://arhezareh.ir/post/70 <div><span style="line-height: normal;">در کودکی ام در آرزوی زندگی پرتنش بودم&nbsp;</span></div><div><span style="line-height: normal;">دوست داشتم هرروز چالش جدیدی داشته باشم</span></div><div><span style="line-height: normal;">میخواستم هیجان تمام زندگی ام را در آغوش بگیرد</span></div><div><span style="line-height: normal;">با دوستانم عهد می بستیم</span></div><div><span style="line-height: normal;">که سالها و تا آخر عمر با هم باشیم&nbsp;</span></div><div><span style="line-height: normal;">در غم ها ، شادی ها با هم باشیم&nbsp;</span></div><div><span style="line-height: normal;">مانند کودکی در کنار هم&nbsp;</span></div><div><span style="line-height: normal;">روزها و ماه ها</span></div><div><span style="line-height: normal;">هرروز باهم باشیم</span></div><div><span style="line-height: normal;">بگوئیم&nbsp;</span></div><div><span style="line-height: normal;">بخندیم&nbsp;</span></div><div><span style="line-height: normal;">اشک بریزیم&nbsp;</span></div><div><span style="line-height: normal;">سختی بکشیم&nbsp;</span></div><div><span style="line-height: normal;">اما باهم</span></div><div><span style="line-height: normal;">سالها گذشت</span></div><div><span style="line-height: normal;">شدم تنهای تنها</span></div><div><span style="line-height: normal;">زنده ام&nbsp;</span></div><div><span style="line-height: normal;">اما کجاست آن عهد ها</span></div><div><span style="line-height: normal;">کجایند دوستانم</span></div><div><span style="line-height: normal;">کجایند افکار کودکانه</span></div> text/html 2019-12-04T09:22:04+01:00 arhezareh.ir علیرضا هزاره هرمز بخش سوم http://arhezareh.ir/post/69 <div style="text-align: center;"><div>درمیان انبوهی از مه</div><div>افراد سعی می کردند کنار هم دیگر جمع شوند</div><div>تا شاید راهی برای نجات باشد</div><div>بدن همه از ترس می لرزید</div><div>ناگهان تکان شدیدی بدنه کشتی را به لرزه در آورد</div><div>جلوی کشتی به قدری سنگین شده بود که پایین تر از قبل شده بود</div><div>هرمز تعدادی از سربازان را به عقب فرستاد&nbsp;</div><div>تا کشتی زیاد از حد کج نشود</div><div>مه</div><div>نمی گذاشت چیز زیادی دیده شود</div><div>آرام آرام</div><div>با قدم های کوچک به سمت جلو می رفتند</div><div>نگهان صدای خشنی به آرامی آمد</div><div>(شما به منطقه نفرین پادشاه پنج&nbsp; دریا وارد شدید )</div><div>همه شمشیر ها را کشیدند</div><div>سایه عظیمی در میان مه پدیدار شد</div><div>همه شمشیر هارا به سمت سایه گرفته بودند</div><div>هرمز شمشیر خود را به آرامی بیرون کشید</div><div>و با صدایی بلند گفت</div><div>(تو کی هستی؟ باما و کشتی ما چیکار داری؟)</div><div>سایه نزدیک و نزدیک تر</div><div>و</div><div>بزرگ و بزرگتر می شد</div><div>به آرامی</div><div>از میان مه</div><div>موجودی به بزرگی فیل</div><div>بیرون آمد</div><div>به شکل انسان</div><div>دستانی به اندازه انسانی معمولی</div><div>پاهایی کوچک</div><div>صورتی کشیده و مثلث مانند</div><div>با چانه ای بسیار تیز</div><div>ورنگ بنفش</div><div>نمایان شد</div><div>خنده کوچکی زد</div><div>.</div><div>منتظر ادامه داستان باشید</div><div>.</div><div>نویسنده: علیرضاهزاره</div></div> text/html 2019-11-16T06:08:19+01:00 arhezareh.ir علیرضا هزاره چاره ای نیست http://arhezareh.ir/post/68 <div style="text-align: right;">دستانش پینه بسته بود&nbsp;</div><div style="text-align: right;">پوستی سوخته</div><div style="text-align: right;">&nbsp;کمری خم</div><div style="text-align: right;">&nbsp;چشمانی که سوئی نداشت</div><div style="text-align: right;">&nbsp;شانه هایی که مانند پله بود</div><div style="text-align: right;">&nbsp;عرق می ریخت</div><div style="text-align: right;">&nbsp;بیل می زد&nbsp;</div><div style="text-align: right;">آفتاب را می نگریست</div><div style="text-align: right;">&nbsp;می سوزاند</div><div style="text-align: right;">&nbsp;چاره ای نیست</div><div style="text-align: right;">&nbsp;بیل می زد</div><div style="text-align: right;">&nbsp;درد می کرد</div><div style="text-align: right;">&nbsp;غذایی نیست</div><div style="text-align: right;">&nbsp;چاره ای نیست</div><div style="text-align: right;">&nbsp;بیل می زد</div><div style="text-align: right;">&nbsp;دخترش منتظر</div><div style="text-align: right;">&nbsp;کفش هایش پاره</div><div style="text-align: right;">&nbsp;چاره ای نیست</div><div style="text-align: right;">&nbsp;بیل می زد</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">نویسنده:علیرضاهزاره&nbsp;</div> text/html 2019-11-10T07:03:15+01:00 arhezareh.ir علیرضا هزاره طعمه گرگ http://arhezareh.ir/post/67 <div style="text-align: center;">دخترک از خواب بیدار شد</div><div style="text-align: center;">میان انبوهی از درخت&nbsp;</div><div style="text-align: center;">تاریکی مطلق</div><div style="text-align: center;">چراغ قوه ای داشت</div><div style="text-align: center;">با نوری چشمک زن</div><div style="text-align: center;">صدای حرکت واضحی برروی برگ ها می آمد</div><div style="text-align: center;">هر طرف نور چراغ را می انداخت چیزی نبود</div><div style="text-align: center;">چند قدمی برداشت</div><div style="text-align: center;">صدایی آمد</div><div style="text-align: center;">زوزه</div><div style="text-align: center;">گرگ</div><div style="text-align: center;">سریع به اطراف می چرخید</div><div style="text-align: center;">نور را به هر سمتی می گرفت</div><div style="text-align: center;">چیزی معلوم نبود</div><div style="text-align: center;">ناگهان</div><div style="text-align: center;">دو چشم درخشان در اوج تاریکی پدیدار شد</div><div style="text-align: center;">به سمتی حرکت می کرد</div><div style="text-align: center;">جرات انداختن نور به سمت چشمان را نداشت</div><div style="text-align: center;">دستانش می لرزید</div><div style="text-align: center;">آرام آرام نور را به سمتش برد</div><div style="text-align: center;">موهای نقره ای</div><div style="text-align: center;">که در تلاءلو نور می درخشید</div><div style="text-align: center;">زیبایی هم مگر ترسناک می شود</div><div style="text-align: center;">صدای زوزه های بیشتری آمد</div><div style="text-align: center;">ده ها چشم در هر سمت پدیدار شد</div><div style="text-align: center;">چراغ قوه خاموش و روشن می شد</div><div style="text-align: center;">این است شانس بد</div><div style="text-align: center;">دخترک شروع به دویدن کرد</div><div style="text-align: center;">از میان درختان</div><div style="text-align: center;">نور چراغ قطع شد</div><div style="text-align: center;">پاهایش به شاخه ای گیر کرد</div><div style="text-align: center;">بروی زمین افتاد</div><div style="text-align: center;">تا چرخید</div><div style="text-align: center;">گرگ برروی سینه اش پرید</div><div style="text-align: center;">آب دهانش برروی صورت دخترک می ریخت</div><div style="text-align: center;">چراغ آخرین روشنایی خود را داد</div><div style="text-align: center;">دندان هایی روبروی صورت دخترک</div><div style="text-align: center;">و...</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">لطفا به این متن نظر دهید</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">نویسنده:علیرضاهزاره&nbsp;</div> text/html 2019-11-05T09:19:42+01:00 arhezareh.ir علیرضا هزاره عشقی که سوخته است http://arhezareh.ir/post/66 <div style="text-align: center;"><div>دیروز</div><div>در کوچه های قلبت قدم می زدم&nbsp;</div><div>شعر می گفتم&nbsp;</div><div>دست می کشیدم بر دیوار های ترک خورده اش&nbsp;</div><div>قطرات خونی که جاری بود&nbsp;</div><div>زخم هایی که تازه بود&nbsp;</div><div>دوست میدارم</div><div>این قلب کهنه را&nbsp;</div><div>زخم دیده را</div><div>خون دل خورده را&nbsp;</div><div>اندکی فکر کن</div><div>رها کن&nbsp;</div><div>دستان مرده را&nbsp;</div><div>نگاهی کن&nbsp;</div><div>به سوی</div><div>عشقی که سوخته است</div><div>.</div><div>نویسنده:علیرضاهزاره&nbsp;</div></div> text/html 2019-11-03T05:46:35+01:00 arhezareh.ir علیرضا هزاره هرمز بخش دوم http://arhezareh.ir/post/65 <div style="text-align: center;">مه همه جا را فرا گرفته بود</div><div style="text-align: center;">آسمان به تاریکی شب گشته بود</div><div style="text-align: center;">کشتی تکان های سهمگینی میخورد&nbsp;</div><div style="text-align: center;">ملوانان هر یک به سمتی می دوید</div><div style="text-align: center;">هر چند لحظه صدای فریاد ملوانی از گوشه ای می آمد</div><div style="text-align: center;">هرمز همه چیز را زیر نظر داشت</div><div style="text-align: center;">ترس را در چشمان ملوانان می دید</div><div style="text-align: center;">عده ای از ملوانان در اطراف هرمز جمع شدند</div><div style="text-align: center;">تعدادی از ترس&nbsp;</div><div style="text-align: center;">و</div><div style="text-align: center;">تعدادی از سر وظیفه</div><div style="text-align: center;">مه به گونه ای بود که سه متر آن طرف تر دیده نمی شد</div><div style="text-align: center;">سایه هایی در میان مه</div><div style="text-align: center;">با صدایی آرام</div><div style="text-align: center;">سریع</div><div style="text-align: center;">می گذشتند</div><div style="text-align: center;">هربار که سایه ای می گذشت</div><div style="text-align: center;">صدای فریاد ملوانی می آمد</div><div style="text-align: center;">و</div><div style="text-align: center;">وقتی هرمز و ملوانان به آن سمت می دویدند</div><div style="text-align: center;">چیزی در آنجا نمی دیدند</div><div style="text-align: center;">بجز</div><div style="text-align: center;">لکه های بزرگ خون</div><div style="text-align: center;">...</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">منتظر ادامه داستان باشید</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">لطفا به این داستان نظر دهید</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">نویسنده:علیرضا هزاره</div> text/html 2019-10-31T17:44:43+01:00 arhezareh.ir علیرضا هزاره من مردرویاها نیستم http://arhezareh.ir/post/64 <div style="text-align: center;">رویایی دارم</div><div style="text-align: center;">&nbsp;هرشب&nbsp;</div><div style="text-align: center;">در خلوتگه افکارم قدم می زند&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;جیر جیر میکند&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;آرامش را به سخره گرفته</div><div style="text-align: center;">&nbsp;زمزمه می کند</div><div style="text-align: center;">&nbsp;دروغ می بافد</div><div style="text-align: center;">&nbsp;بازی ام می دهد&nbsp;</div><div style="text-align: center;">رویا جان&nbsp;</div><div style="text-align: center;">من کسی ام‌که زندگی را با چنگ و دندان گرفته ام&nbsp;</div><div style="text-align: center;">جنگیده ام&nbsp;</div><div style="text-align: center;">چیزهای زیادی ازدست‌داده ام</div><div style="text-align: center;">&nbsp;روزها و ماه ها رها کرده ام</div><div style="text-align: center;">&nbsp;سالهای زیادی به فراموشی سپرده ام &nbsp;</div><div style="text-align: center;">از خیلی ها دوری کرده ام&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">من مرد رویا ها نیستم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;نویسنده:علیرضاهزاره&nbsp;</div> text/html 2019-10-20T17:51:10+01:00 arhezareh.ir علیرضا هزاره هرمز بخش اول http://arhezareh.ir/post/63 <div style="text-align: center;">دریا آرام بود</div><div style="text-align: center;">کشتی بازرگانی تاجر بزرگ شهر به سمت شرق در حرکت بود</div><div style="text-align: center;">ملوان کشتی فردی نبود جز</div><div style="text-align: center;">هرمز</div><div style="text-align: center;">پرآوازه ترین دریانورد سه قلمرو بزرگ پادشاهی</div><div style="text-align: center;">بیش از پنجاه سرباز</div><div style="text-align: center;">صدوبیست خدمه</div><div style="text-align: center;">و هزاران نوع جنس و کالا&nbsp;</div><div style="text-align: center;">در کشتی بود</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">روزها و شب ها در راه بودند</div><div style="text-align: center;">بدون هیچ مشکلی&nbsp;</div><div style="text-align: center;">اما آن روز فرق داشت</div><div style="text-align: center;">دریا بسیار آرام بود</div><div style="text-align: center;">خدمه از این آرامی خوشحال بودند</div><div style="text-align: center;">به شادی وقت می گذراندند&nbsp;</div><div style="text-align: center;">یک نفر&nbsp;</div><div style="text-align: center;">برروی مجسمه سر اسبی که جلوی کشتی بود</div><div style="text-align: center;">نشسته بود</div><div style="text-align: center;">بدون حرکت</div><div style="text-align: center;">به پایین و دوردست ها می نگریست</div><div style="text-align: center;">خدمه توجهی نمیکردند</div><div style="text-align: center;">افرادی که برای پول کار میکردند</div><div style="text-align: center;">چیزی برایشان مهم نبود</div><div style="text-align: center;">هرمز وظیفه ای داشت</div><div style="text-align: center;">احساس مسوولیت می کرد</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">سایه ای سیاه در نزدیکی کشتی به چشم هرمز خورد</div><div style="text-align: center;">-ملوانان ، آماده باش.</div><div style="text-align: center;">کسی عکس العملی نداشت</div><div style="text-align: center;">-خطر، با شما ام.</div><div style="text-align: center;">ولی آنها در حال عیش و نوش بودند</div><div style="text-align: center;">ناگهان کشتی تکان عظیمی خورد&nbsp;</div><div style="text-align: center;">مه عجیبی اطراف کشتی را در بر گرفت</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">منتظر ادامه داستان باشید</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">نویسنده:علیرضا هزاره</div> text/html 2019-10-13T09:58:18+01:00 arhezareh.ir علیرضا هزاره این منم http://arhezareh.ir/post/62 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);">نوشتن مانند عاشقی ست</span><br style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);"><span style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);">عشقی بی پایان</span><br style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);"><span style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);">با راه های بی پایان</span><br style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);"><span style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);">بخوان</span><br style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);"><span style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);">گوش بده</span><br style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);"><span style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);">اینها افکار من است</span><br style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);"><span style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);">اینها زندگی من است</span><br style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);"><span style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);">شاید دوستش داشته باشی</span><br style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);"><span style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);">شاید هم متنفر باشی</span><br style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);"><span style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);">اما این منم</span><br style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);"><span style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);">.</span><br style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);"><span style="color: rgb(97, 97, 97); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(248, 244, 220);">علیرضاهزاره</span></div> text/html 2019-10-13T09:42:21+01:00 arhezareh.ir علیرضا هزاره پسر http://arhezareh.ir/post/61 <div style="text-align: center;">پسرک تنها بود</div><div style="text-align: center;">به بیرون خانه نگاه میکرد</div><div style="text-align: center;">بچه های دیگر را می دید</div><div style="text-align: center;">که با هم بازی میکردند</div><div style="text-align: center;">به اطراف می دویدند</div><div style="text-align: center;">می خندیدند</div><div style="text-align: center;">چرا اونباید با آنها باشد</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">چرا نباید بتواند</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">چرا برادری ندارد</div><div style="text-align: center;">که کمکش کند</div><div style="text-align: center;">که همراهش باشد</div><div style="text-align: center;">که حرف بزند</div><div style="text-align: center;">بخندد</div><div style="text-align: center;">و</div><div style="text-align: center;">تنهایی را از وجود پسرک دور کند</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">چرا&nbsp;</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">چرا&nbsp; پسر نمیتوانست راه برود</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">گناهش چه بود</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">نویسنده:علیرضاهزاره</div> text/html 2019-10-04T06:04:07+01:00 arhezareh.ir علیرضا هزاره دختری که دیگر نبود http://arhezareh.ir/post/60 <div style="text-align: center;">سرسبز</div><div style="text-align: center;">استوار</div><div style="text-align: center;">محکم</div><div style="text-align: center;">بر خاک چنگ زده</div><div style="text-align: center;">منتظر</div><div style="text-align: center;">افراد یکی بعد از دیگری از کنارش می گذشتند</div><div style="text-align: center;">خوشحال بودند</div><div style="text-align: center;">ان را بعنوان سنبل زیبایی و پاکی می‌شناختند</div><div style="text-align: center;">اما منتظر بود</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">دیگر گنجشک هارا مناسب نمیدید</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">نیمه های شب</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">وقتی نظاره گری در پارک نبود</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">دختری که</div><div style="text-align: center;">با عجله از کنارش می گذشت</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">را زیر نظر داشت</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">و</div><div style="text-align: center;">در یک</div><div style="text-align: center;">فرصت مناسب</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">پای او را با شاخه هایش گرفت</div><div style="text-align: center;">صدای جیغ دخترک گنجشک هارا پراند</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">فریاد میزد</div><div style="text-align: center;">اما کسی برای یاری نبود</div><div style="text-align: center;">بادستانش سعی میکرد خود را نجات دهد</div><div style="text-align: center;">بر خاک چنگ میکشید</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ولی او انتخاب شده بود</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">درخت گرسنه بود</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">صبح آن روز مردم لباس هایی را دیدند که زیر درخت رها شده بود</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">(کدام بی فرهنگی زیر درخت آشغال میریزد)</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">و زمینی که گویی شخم زده بودند</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">لطفا به این متن نظر دهید</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">نویسنده:علیرضاهزاره</div> text/html 2019-09-28T16:50:27+01:00 arhezareh.ir علیرضا هزاره کمک http://arhezareh.ir/post/59 <div style="text-align: center;">دور است</div><div style="text-align: center;">زخمی</div><div style="text-align: center;">دست راستش را بر پهلوی چپ خود گرفته</div><div style="text-align: center;">تماما خون&nbsp;</div><div style="text-align: center;">لباسهایی سرخ&nbsp;</div><div style="text-align: center;">قطره هایی که بر زمین می افتاد&nbsp;</div><div style="text-align: center;">لنگان لنگان</div><div style="text-align: center;">خود را برزمین میکشد</div><div style="text-align: center;">رنگش مانند گچ</div><div style="text-align: center;">لباسهایی پاره&nbsp;</div><div style="text-align: center;">و دردی بی پایان در چهره&nbsp;</div><div style="text-align: center;">دندان برهم می کشید</div><div style="text-align: center;">چشم هایش&nbsp;</div><div style="text-align: center;">یک چیز می خواست&nbsp;</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">فقط کمک</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">نویسنده:علیرضا هزاره&nbsp;</div> text/html 2019-09-27T16:57:12+01:00 arhezareh.ir علیرضا هزاره دیوانه http://arhezareh.ir/post/58 <div style="text-align: center;">دیوانه تنها باخود سخن میگفت&nbsp;</div><div style="text-align: center;">میخندید&nbsp;</div><div style="text-align: center;">فریاد میزد&nbsp;</div><div style="text-align: center;">گریه میکرد&nbsp;</div><div style="text-align: center;">سکوت میکرد&nbsp;</div><div style="text-align: center;">بازی میکرد&nbsp;</div><div style="text-align: center;">بدون هدف&nbsp;</div><div style="text-align: center;">تنهای&nbsp;</div><div style="text-align: center;">تنها&nbsp;</div><div style="text-align: center;">اما چرا&nbsp;</div><div style="text-align: center;">به گوشه ای خیره میشد&nbsp;</div><div style="text-align: center;">نه خانه ای&nbsp;</div><div style="text-align: center;">نه خانواده ای</div><div style="text-align: center;">نه دوستی&nbsp;</div><div style="text-align: center;">نه کاری&nbsp;</div><div style="text-align: center;">نه عشقی&nbsp;</div><div style="text-align: center;">ساعتها تنها&nbsp;</div><div style="text-align: center;">باخود&nbsp;</div><div style="text-align: center;">دنیای او چگونه است؟</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">کارهای چه کسانی اطراف ما دیوانه وار است؟</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">نویسنده:علیرضا هزاره&nbsp;</div> text/html 2019-09-21T14:24:12+01:00 arhezareh.ir علیرضا هزاره پل کارگاهی و پل داربستی چه کارایی هایی دارند؟ http://arhezareh.ir/post/57 <div style="text-align: center;"><pre style="text-align: start; word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">دلایل بسیار زیادی وجود دارد که از طریق آنها می توانید امنیت کارمان و پرسنل خود رو بالا ببرید و ابزار بسیار زیادی وجود دارد که با استفاده از آنها این توانایی را خواهید را داشت که ایمنی کار خود را که یکی از مهم ترین بخش های کار شماست را بالا ببرید. استفاده از پل درابستی و پل کارگاهی یکی از مهم ترین ابزاری است که شما را در بالا بردن امنیت کار کمک بسیار زیادی خواهد کرد. به بند ساده تر ، داربست همان کاری است که شما جمان ابتدا با كوچك كودك نه ختم می دهید. بابت لمحه گونه نفرت زدگی بینش آموزانی که هنوز نژاد تك وتا هستند ، ممکن است لازم آرزو بادا با دگرگونی یک تکلیف الا فقر دوباره به دست آوردن قبیل دست چین یک متن اكثر در قدرت ار مختصه یک عزم تبدیل ، پیشی قائل شوید. هرچند داربست كم رو تمایز شی مشترکی دارند. برای آشنایی با خرد آموزان خارج پرده جایی که آنها هستند عاصی مصوب شدن حق داربستی را درسی كلام داده اند یا حكم های متفاوتی را خلق صهبا کنند ، باید كناره جانب فردی امتحان شدنی ابواب جمعی گسترش دادن پروگزیمال (ZPD) اصطلاح آموزان خود را بشناسید. آیلین ریموند ، یقین واثق جایگزین بی حركت آموزش و پرورش می گوید: بعد میان کاری است که کودکان رحیق توانند برانگیختن گوشه تحقق دهند نصیحت پذیر تعلیمات بعدی که می بنیه با کمکهای پرهیزگار تهییج شدن آنها کمک کرد.</span></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src=" &lt;p style=" text-align:center"="">&nbsp; <img alt="اهمیت استفاده از پل کارگاهی و پل داربستی" class="aligncenter wp-image-14303" src="http://www.asham.ir/wp-content/uploads/2019/06/Screenshot_104.jpg" style="height:587px; width:600px"> &nbsp;<p></p>در حال حاضر داربست ها در شکل ها و اندازه های بسیار گوناگون ساخته می شوند که یکی از این داربست هایی که مود استفاده قرار می گیرد داربست راه پله ای می باشد در این مقاله قصد داریم که در مورد پله داربستی و پله کارگاهی چیست صحبت کنیم که شما را بیشتر با</pre><pre style="text-align: start; word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><a href="http://zoodbast.com/%d9%be%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%db%8c/" target="_blank" title="پله داربستی">پله داربستی</a></pre><pre style="text-align: start; word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">پله کارگاهی;آشنا نماییم. داربست از گذشته تا به حال در موارد بسیار زیادی مورد استفاده قرار گرفته اند و در شکل های بسیار گوناگونی دارند که هر کدام از این شکل ها دارای کاربرد خاص خود می باشد. یکی از اصلی ترین کاربردهایی که داربست ها دارند این است که از <span style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">داربست ها برای کارهایی استفاده می شوند که قد انسان ها برای کار به انها نمی رسد و از </span><span style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">داربست برای کاردر ارتفاع استفاده می شود. در ادامه با مقاله ی</span></pre><pre style="text-align: start; word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><a href="http://topgozar.com/news/%d9%be%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d9%be%d9%84%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/" target="_blank" title="">پله داربستی و پله کارگاهی چیست؟</a></pre><pre style="text-align: start; word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><span style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">با ما همراه باشید. استفاده ی بسیار زیادی که داربست ها دارند این است که از </span><span style="font-family: tahoma;">داربست ها برای ساختمان سازی و ساخت نمایشگاه ها در بیشتر سطوح شهر استفاده می شود که کاربردهای بسیار زیادی دارند. همزمان که تکنوژی به سمت مدرن تر شدن رفت ساخت داربست ها هم پیچیده تر شد و از متریالی استفاده شد که </span><span style="font-family: tahoma;">استحکام و دوام را تا حد بسیار زیادی بالا ببرد. </span></pre><pre style="text-align: start; word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src=" &lt;p style=" text-align:center"=""><img alt="اهمیت استفاده از پل کارگاهی و پل داربستی" class="aligncenter size-full wp-image-14302" src="http://www.asham.ir/wp-content/uploads/2019/06/Screenshot_89.jpg" style="height:480px; width:755px"> &nbsp;<p></p> داربست هایی که ساخته می شوند معمولا از جنس های مختلفی مثل فلز و پلیمر هستند که در طرح ها و مدل های گوناگون طراحی و تولید می شوند. اگر بخواهیم بیشتر در مورد این موضوع صحبت کنیم باید بگوییم که از داربست های ساده در نمایشگاه های گوناگون یا اسپیس فریم استفاده می کنند و از انواع دیگری که در داربست ها وجود دارد مانند داربست مثلثی و آسانسوری یا مهم ترین موردی که در این مقاله وجود دارد و این </pre><pre style="text-align: start; word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><a href="http://zoodbast.com/%d9%be%d9%84%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/" target="_blank" title="">پله کارگاهی</a></pre><pre style="text-align: start; word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">می باشد که در ادامه در مورد ان بشتر صحبت خواهیم کرد. پله داربستی یکی از بیشترین کاربردهایی که داربست ها دارند همین پله داربستی می باشد که بیشتر متریالی که دار تولید این پله داربستی استفاده می شود فلز می باشد برای ساخت این پله داربستی می توانید به کارشناسان نصب و متصل کردن این داربست پله لازم به این مخصیصن می باشد که برای شما این داربست را به راحتی نمایند. برای طراحی و ساخت و نصب این داربست باید افرادی را استخدام کنید که دارای تجربه و دقت و <span style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">مهارت بالایی هستند که بتوانند پله داربستی شما را به راحتی می توانند با تجربه و</span><span style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">دقت مناسب نصب نمایند . باید دقت کنید که افراد با تجربه و دقیق را برای نصب این داربست ستخدام نمایید.</span></pre><pre style="text-align: start; word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src=" &lt;p style=" text-align:center"="">&nbsp; <img alt="اهمیت استفاده از پل کارگاهی و پل داربستی" class="aligncenter size-full wp-image-14304" src="http://www.asham.ir/wp-content/uploads/2019/06/Screenshot_106.jpg" style="height:523px; width:528px"> &nbsp;<p></p> مزایا مزایای پله ی داربستی و پله ی کارگاهی به این گونه می باشد که استفاده از این داربست سبب می شود که در هزینه شما تا حد قابل توجهی صرفه جویی شود و هزینه های نصب داربست را به نصف هزینه های موجود برساند. استفاده از این داربست سبب می شود که کار در ارتفاع تا حد قابل توجهی آسان تر شود. از دیگرمزایای استفاده از پله داربستی به این مورد اشاره کنیم که این داربست سبب می شود هزینه های شما کاهش یابد و به راحتی می توانید از <span style="font-family: tahoma;">داربست های آماده در بازار خریداری کنید که شما با خرید این داربست ها می توانید نصف هزینه مورد نظر را متحمل شوید. دیگر مزیت استفاده این داربست این است که این داربست دارای مقاومت بسیار زیادی می باشد.</span></pre><pre style="text-align: start; word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"> خصوصیات پله داربستی عرضی که برای پله ی داربستی در نظر گرفته شده است ۳۰ سانتی متر می باشد و طول این پله ها با توجه به درخواست و <span style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">نیاز مشتری می باشد و تعدا پله های پله ی داربستی نیز ۶ تا ۱۴ پله می باشد برای اینکه از این پله ها به راحتی استفاده کنید می توانید از پاگرد در این پله ها استفاده کنید.</span></pre><pre style="text-align: start; word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src=" &lt;p style=" text-align:center"="">&nbsp; <img alt="اهمیت استفاده از پل کارگاهی و پل داربستی" class="aligncenter size-full wp-image-14301" src="http://www.asham.ir/wp-content/uploads/2019/06/Screenshot_88.jpg" style="height:512px; width:689px"> &nbsp;<p></p>&nbsp;تمام اجزایی که در این پله ها استفاده می شود با توجه به</pre><pre style="text-align: start; word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"> نیاز مشتری طراحی می باشد و شما نی تونید هر نوع پله درابستی را برای خود خریداری کنید. در این مقاله هایی بعدی که قصد داریم به شما ارائه کنیم می توانیم در جزییات بیشتری که در پله داربستی استفاده می شود را با شما در میان بگذاریم. &nbsp;منبع: </pre><pre style="text-align: start; word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">http://topgozar.com </pre></div>