وبسایت شخصی علیرضا هزاره زندگی کوتاهتر از آن است که زندگی نکنی ارزش لبخندی از مهم ترین افراد زندگیت قابل درک نیست تومیتوانی خوشبختی را در تک تک لحظه های زندگی پیدا کنی داستان ،رمان ، شعر ، گزیده مطالب ،سرگرمی و عکس پیامک ما جهت ارتباط: 5000241935 آدرس اینستاگرام ما: @a.r.hezareh نوشته علیرضا هزاره 23 ساله دیپلم تجربی کرج http://arhezareh.mihanblog.com 2019-09-11T22:04:37+01:00 text/html 2019-09-06T02:22:57+01:00 arhezareh.mihanblog.com علیرضا هزاره به کجا؟ http://arhezareh.mihanblog.com/post/56 <div style="text-align: center;">فریاد میزد</div><div style="text-align: center;">کسی صدایش را نمی شنید</div><div style="text-align: center;">تنها بود</div><div style="text-align: center;">در چاهی</div><div style="text-align: center;">در شلوغ ترین خیابان شهر</div><div style="text-align: center;">زمزمه میکرد</div><div style="text-align: center;">نام ها را</div><div style="text-align: center;">افراد را</div><div style="text-align: center;">قیافه هارا</div><div style="text-align: center;">لباس هارا</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">اما</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">کسی جوابگو نبود</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">توجهی نبود</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">نگاهی نبود</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">فقط می رفتند</div><div style="text-align: center;">که بروند</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به کجا؟</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">جایی نبود</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ساعتها</div><div style="text-align: center;">وقت</div><div style="text-align: center;">عقربه ها</div><div style="text-align: center;">می رفتند</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">خورشید</div><div style="text-align: center;">باد&nbsp;</div><div style="text-align: center;">ابرها</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">می رفتند</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">عمر می رفت</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">اما</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به کجا؟</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">مقصد کجاست؟</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">لطفا پاسخ دهید</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">نوشته : علیرضاهزاره</div> text/html 2019-08-22T10:42:32+01:00 arhezareh.mihanblog.com علیرضا هزاره فرشته http://arhezareh.mihanblog.com/post/55 دختر کوچکی در پیاده روی خیابان تنها قدم میزد<div>با صورتی در هم ریخته</div><div>اما لباس هایی تمیز و مرتب</div><div>فرشته ای به تمام معنا</div><div>آدم بزرگها از کنارش بی توجه میگذشتند</div><div>اورا نمیدیدند</div><div>شاید بسیار کوچک بود</div><div>شاید برایشان اصلا مهم نبود</div><div>شاید واقعا فرشته ای بود و در میان بسیار آدم ها به دنبال فردی میگشت</div><div><br></div><div>اما نگاهش حتی برای لحظه ای به صورت هایشان خیره میشد</div><div>سرکوچه ای تاریک</div><div>صدای گربه ای به گوشش رسید</div><div>به داخل کوچه نگاهی انداخت</div><div>تاریک</div><div>سطل زباله ای که روی زمین افتاده بود و آشغال ها روی آسفالت بود</div><div>صدای گربه می آمد</div><div>به داخل کوچه قدم گذاشت</div><div>کمی که داخل رفت</div><div><br></div><div>سایه ای از کنارش گذشت</div><div>و...</div><div>.</div><div>نوشته:علیرضاهزاره&nbsp;</div><div>.</div><div>لطفا به این متن نظر دهید</div> text/html 2019-06-21T06:35:59+01:00 arhezareh.mihanblog.com علیرضا هزاره دروغ http://arhezareh.mihanblog.com/post/52 <div style="text-align: center;">چیزی از حرف هایش معلوم نیست</div><div style="text-align: center;">چشمانش درشت تر شده</div><div style="text-align: center;">سریع نفس میکشد</div><div style="text-align: center;">پوستش سفید مثل گچ</div><div style="text-align: center;">من و من میکند</div><div style="text-align: center;">سرش را پایین می اندازد</div><div style="text-align: center;">و</div><div style="text-align: center;">دهانش را باز میکند</div><div style="text-align: center;">و</div><div style="text-align: center;">آتش دروغ را می افزاید</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">لطفا به این متن نظر دهید</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">نویسنده:علیرضاهزاره</div> text/html 2019-06-10T14:40:06+01:00 arhezareh.mihanblog.com علیرضا هزاره خدایی هست http://arhezareh.mihanblog.com/post/51 <div style="text-align: center;">همه چیز یکسان بود</div><div style="text-align: center;">آبی</div><div style="text-align: center;">آبی</div><div style="text-align: center;">و</div><div style="text-align: center;">آبی</div><div style="text-align: center;">پشتش خالی</div><div style="text-align: center;">بی پشتوانه</div><div style="text-align: center;">قدمی سخت پیش راهش بود</div><div style="text-align: center;">دریا بغلم کن</div><div style="text-align: center;">زیرا هیچکس آغوشش را برایم باز نکرد</div><div style="text-align: center;">وقت به پایان رسیده</div><div style="text-align: center;">فقط چند قدم</div><div style="text-align: center;">چند سانتیمتر دیگر...</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">آخر راه است</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">صدایی در ذهنم می آید</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">"من هستم بنده ی من"</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">و&nbsp;</div><div style="text-align: center;">خدایی هست</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">لطفا به این متن نظر دهید</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">نویسنده:علیرضاهزاره&nbsp;</div> text/html 2019-06-02T13:51:07+01:00 arhezareh.mihanblog.com علیرضا هزاره پسرم http://arhezareh.mihanblog.com/post/50 <div style="text-align: center;">در هیاهوی فریاد ها</div><div style="text-align: center;">درحالیکه که همه می‌گریختند</div><div style="text-align: center;">ناگهان</div><div style="text-align: center;">زنی ایستاده</div><div style="text-align: center;">ساکت</div><div style="text-align: center;">برگشت&nbsp;</div><div style="text-align: center;">مخالف همه میدوید</div><div style="text-align: center;">در میان شلوغی که اورا به بیرون میراند</div><div style="text-align: center;">فقط میخواستم راهی بیابد</div><div style="text-align: center;">تلاش میکرد</div><div style="text-align: center;">مردی دستش را گرفته</div><div style="text-align: center;">او را کشید</div><div style="text-align: center;">اما زن با چنگ و دندان به سمت ساختمان میرفت&nbsp;</div><div style="text-align: center;">مرد رهایش نکرد</div><div style="text-align: center;">و با تمام توان دورش کرد</div><div style="text-align: center;">در میان تعجب همگان ساختمان فرو ریخته</div><div style="text-align: center;">و باز مانده هایش در آتش می سوخت</div><div style="text-align: center;">زن با صورتی اشک آلود نگاه میکرد</div><div style="text-align: center;">فریاد زد پسرم</div><div style="text-align: center;">پسرم</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">لطفا به این متن نظر دهید</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">نکیسنده:علیرضاهزاره&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-05-15T14:29:00+01:00 arhezareh.mihanblog.com علیرضا هزاره زندگی http://arhezareh.mihanblog.com/post/48 اشتهایی نداشت،<div>&nbsp;درواقع چیزی برای خوردن نداشت،&nbsp;</div><div>فقط آب،</div><div>&nbsp;تکه ایی خشک و کپک زده نان،&nbsp;</div><div>که چندین روز پیش برروی پنجره ای یافته بود،</div><div>&nbsp;اما او دزد نبود،&nbsp;</div><div>فقط،&nbsp;</div><div>آسیب دیده بود،&nbsp;</div><div>ودردهای زیادی داشت، </div><div>چاره ای نداشت،</div><div>&nbsp;فقط زنده ماندن، </div><div>چیزی بنام زندگی نداشت، </div><div><br></div><div>&nbsp;لطفا به متن نظر دهید،</div><div><br></div><div>&nbsp;نویسنده:علیرضاهزاره </div> text/html 2019-05-06T14:05:00+01:00 arhezareh.mihanblog.com علیرضا هزاره دلداده http://arhezareh.mihanblog.com/post/47 من مانده ام و دلداده ای،&nbsp;<div>دلداری و دلدادگی،&nbsp;</div><div>ازرسم وفا تهی،&nbsp;</div><div>شهر در آشوب و من،&nbsp;</div><div>تنها در پی یار،</div><div>&nbsp;نه نگاهی،&nbsp;</div><div>نه سخنی،</div><div>&nbsp;نه چاره ای،&nbsp;</div><div>نه نشانه ای،&nbsp;</div><div>لحظه ای ، </div><div>رخ نما، </div><div>و شادی دنیا را باما هم قسمت بنما، </div><div>زیباروی بی انتها، </div><div>ای مهربان،</div><div>&nbsp;در پی توام</div><div><br></div><div>&nbsp;لطفا به این نثر نظر دهید،&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;نویسنده:علیرضاهزاره </div> text/html 2019-04-26T07:04:00+01:00 arhezareh.mihanblog.com علیرضا هزاره یاری http://arhezareh.mihanblog.com/post/46 دستانش را دراز میکرد،&nbsp;<div>چشمانش پر از اشک،&nbsp;</div><div>نگاهی مظلومانه،&nbsp;</div><div>صورتی خاک آلود،&nbsp;</div><div>ناتوانی در چشمانش موج میزد،&nbsp;</div><div>افکارش نامعلوم،&nbsp;</div><div>اما،</div><div>&nbsp;یک درخواست داشت،&nbsp;</div><div>دستی برای یاری،&nbsp;</div><div><br></div><div>دوستان و اقوام ناتوان خود را فراموش نکنید،&nbsp;</div><div>لطفا به این متن نظر دهید،</div><div><br></div><div>&nbsp;نویسنده:علیرضاهزاره </div> text/html 2019-04-22T14:42:00+01:00 arhezareh.mihanblog.com علیرضا هزاره به چه قیمتی؟ http://arhezareh.mihanblog.com/post/45 بیشترین محبوبیت،&nbsp;<div>همه موافق او،</div><div>&nbsp;بهترین لباس ها،&nbsp;</div><div>همه ی چشم ها به سمتش،&nbsp;</div><div>گوش ها به فرمانش،&nbsp;</div><div>بهترین خودرو،&nbsp;</div><div>بهترین همسر،</div><div>&nbsp;بهترین خوراک،&nbsp;</div><div>بهترین خانه،&nbsp;</div><div>همه،&nbsp;</div><div>و،</div><div>&nbsp;همه،</div><div>&nbsp;برای یکنفر، </div><div>همه ارزوی زندگی اش را داشتند،</div><div>&nbsp;بهترین بود، </div><div><br></div><div>اما کسی نپرسید،</div><div><br></div><div>&nbsp;به چه قیمتی؟ </div><div><br></div><div>&nbsp;لطفا به این متن نظر دهید،</div><div><br></div><div>&nbsp;نویسنده :علیرضاهزاره </div> text/html 2019-04-14T08:15:00+01:00 arhezareh.mihanblog.com علیرضا هزاره موسیقی مرگ http://arhezareh.mihanblog.com/post/44 نعره میکشید،&nbsp;<div>غرش میکرد،</div><div>&nbsp;زبانه میکشید،&nbsp;</div><div>قد میکشید،&nbsp;</div><div>بزرگ و بزرگتر میشد،&nbsp;</div><div>به هیچ چیز رحم نمیکرد،</div><div>&nbsp;یکی یکی،&nbsp;</div><div>همه را می بلعید،</div><div>&nbsp;ترانه میخواند، </div><div>باخود،</div><div>&nbsp;آهنگ درد، </div><div>شعر غم،</div><div>&nbsp;ریتم سرخ،</div><div>&nbsp;و موسیقی مرگ، </div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp;لطفا به این متن نظر دهید،&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;نویسنده:علیرضاهزاره </div> text/html 2019-04-08T08:53:00+01:00 arhezareh.mihanblog.com علیرضا هزاره عشق است کارگر http://arhezareh.mihanblog.com/post/43 دستانش پینه بسته بود،&nbsp;<div>پاره پاره،</div><div>&nbsp;زخمی،</div><div>&nbsp;دیگر قابل شناسایی نبود،</div><div>&nbsp;هیچ دستگاهی توان شناسایی خطوط آن دست را نداشت،&nbsp;</div><div>به زبری سنباده،</div><div>&nbsp;دستانی که توانایی ورزیدن عشق و محبت را از او گرفته بود،&nbsp;</div><div>اخلاقی که از فشار زیاد کار بد و بدتر میشد،&nbsp;</div><div>موهایی که بیشتر و بیشترمیریخت،</div><div>&nbsp;نه وقتی،</div><div>&nbsp;نه پولی، </div><div>نه صله رحم، </div><div>نه خانواده ای،</div><div>&nbsp;و در آخر، </div><div>باز شرمنده خانواده، </div><div><br></div><div>فقط بخاطر لقمه ای نان،</div><div><br></div><div>&nbsp;لحظه ای فکر کنید،&nbsp;</div><div>چرا بایدشغل زحمت کش ترین فرد جامعه بعنوان فحش دردهان مردم همان جامعه باشد،</div><div><br></div><div>&nbsp;لطفا به این متن نظر دهید،&nbsp;</div><div>&nbsp;نویسنده:علیرضاهزاره </div> text/html 2019-04-02T15:00:00+01:00 arhezareh.mihanblog.com علیرضا هزاره هدف بزرگ http://arhezareh.mihanblog.com/post/42 سربازها مانند برگ درختان برروی زمین می افتادند،&nbsp;<div>چینه هایی که به هدف افتادن برنامه ریزی شده بودند،</div><div>&nbsp;فروریختنی با هدفی بزرگ،&nbsp;</div><div>بی ارزش،&nbsp;</div><div>شاید باارزش اما،&nbsp;</div><div>اما،&nbsp;</div><div>کم توجه،</div><div>&nbsp;هدفی بزرگ،&nbsp;</div><div>شاید بزرگ،&nbsp;</div><div>شایدهم کوچک،&nbsp;</div><div>که انسان های زیادی را از آغوش خانواده هایی میکشد،</div><div>&nbsp;زندگی هایی که نابود میشود،</div><div>&nbsp;عروس و داماد ها،&nbsp;</div><div>پسران و دختران چشم به راه ...،&nbsp;</div><div>بازگشتی نخواهد بود،&nbsp;</div><div>اما،&nbsp;</div><div>اما،&nbsp;</div><div>گاهی،&nbsp;</div><div>گاهی این فداکاری ها،&nbsp;</div><div>اگر، </div><div>اگر نباشد، </div><div>ده ها،</div><div>&nbsp;صدها، </div><div>و حتی هزاران خانواده بیشتر این دردهارا حس خواهند کرد، </div><div><br></div><div>&nbsp;لطفا به این متن نظر دهید،</div><div><br></div><div>&nbsp;نویسنده؛علیرضاهزاره </div> text/html 2019-03-24T11:02:00+01:00 arhezareh.mihanblog.com علیرضا هزاره فریاد http://arhezareh.mihanblog.com/post/41 دیوانه وار فریاد میزد،<div>&nbsp;به این سو و آن سوی اتاق میرفت،&nbsp;</div><div>صورتش کبود شده بود،</div><div>&nbsp;نیمی از دندان هایش شکسته بود،&nbsp;</div><div>سمت راست دهانش تا گوش پاره شده بود،&nbsp;</div><div>خون بی وقفه می ریخت،&nbsp;</div><div>انگار حسی نداشت،&nbsp;</div><div>به دیوار ها خود را میکوبید،&nbsp;</div><div>دیوارهاآغشته از خون رنگی شده بودند،</div><div>&nbsp;بعد از چند دقیقه...&nbsp;</div><div>با فریادی بلند روی زمین افتاد،&nbsp;</div><div>ساعتی هیچ حرکتی نداشت،&nbsp;</div><div>وقتی پزشک ها در را بازکردند،</div><div>&nbsp;تکانی خورد،&nbsp;</div><div>با دستانش خود را به کنج اتاق کشاند، </div><div>رد خونش روی زمین، </div><div>سرش را به کنج تکیه داد و ساکت شد،</div><div><br></div><div>&nbsp;لطفا به این متن نظر دهید،&nbsp;</div><div><br></div><div>مارا به دوستانتان معرفی کنید</div><div>&nbsp;نوشته:علیرضاهزاره </div> text/html 2019-03-15T09:22:00+01:00 arhezareh.mihanblog.com علیرضا هزاره قاتل وسواسی بخش دوم http://arhezareh.mihanblog.com/post/40 آقای جعفری مردی قد کوتاه بود،<div>&nbsp;صورتی گرد،</div><div>&nbsp;چهارشانه،&nbsp;</div><div>با سبیل چخماقی،&nbsp;</div><div>که مانند مدل ها چهره جذابی داشت،</div><div>&nbsp;بسیارمرموز،&nbsp;</div><div>محمد جعفری کاراگاه بازنشسته آگاهی بود،&nbsp;</div><div>که در دوران کاری اش سابقه درخشانی داشت،&nbsp;</div><div>هیچ چیزی نمیگفت،&nbsp;</div><div>عادت داشت صحنه را بگردد،&nbsp;</div><div>اطلاعات و پرونده را مطالعه کند،</div><div>&nbsp;و طبق افکارش پیش برود،</div><div>&nbsp;تنها،&nbsp;</div><div>بدون همکار،&nbsp;</div><div>هیچکس را باخبر نمیکرد،&nbsp;</div><div>بارها تا دم مرگ پیش رفته بوده،</div><div>&nbsp;البته طبق گفته شاهدان،&nbsp;</div><div>عاشق شغلش،&nbsp;</div><div>بدن بی جان همسرش سالها پیش در گوشه خیابان پیدا شده بود،</div><div>&nbsp;بدون هیچ مدرک و شاهدی، </div><div>به قتل رسیده بود، </div><div>قتلی مرموز، </div><div>وتنها،</div><div>&nbsp;پرونده ای باز،</div><div>&nbsp;اما...،</div><div><br></div><div>&nbsp;لطفا به متن نظر دهید</div><div><br></div><div>&nbsp;نویسنده:علیرضاهزاره </div> text/html 2019-03-13T17:42:00+01:00 arhezareh.mihanblog.com علیرضا هزاره ولع زیاد http://arhezareh.mihanblog.com/post/39 چشم هایش سویی نداشت،<div>&nbsp;غبار خاک موهایش را مانند پیرمردی سالخورده به رنگ نقره ای درآورده بود،</div><div>&nbsp;زانوهایش را نمیدید،</div><div>&nbsp;زمین به آرامی درحال بلعیدنش بود،&nbsp;</div><div>ولع بی پایانش برای بلعیدن تمامی نداشت،</div><div>&nbsp;هیچ چیزی باقی نذاشته بود،</div><div>&nbsp;از آن مرد تنومند چیزی جز سر باقی نمانده بود،</div><div>&nbsp;خوراکش شده بود شن&nbsp;</div><div>و</div><div>&nbsp;شن&nbsp;</div><div>و</div><div>&nbsp;شن ،&nbsp;</div><div>شاید لحظه ای نگذشت که،&nbsp;</div><div>دیگر چیزی جز چند تپه شنی نمانده بود،&nbsp;</div><div><br></div><div>لطفا به این متن نظر دهید،&nbsp;</div><div><br></div><div>نویسنده:علیرضاهزاره </div>